Buttons


<a href="#" class="btn btn-default">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-primary">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-info">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-success">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-warning">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-danger">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-royal">Button</a>

<a href="#" class="btn btn-raised btn-default">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-primary">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-info">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-success">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-warning">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-danger">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-royal">Button</a>

Block Buttons


Full Width Example

Button Button
<a href="#" class="btn btn-block btn-primary">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-block btn-raised btn-primary">Button</a>

Inverse Buttons

White Buttons

Button Button

Other Colors

Button Button Button Button Button Button

Raised Buttons

Button Button Button Button Button Button

<a href="#" class="btn btn-white">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised color-primary btn-white">Button</a>

<a href="#" class="btn btn-raised btn-white">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised color-info btn-white">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised color-success btn-white">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised color-warning btn-white">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised color-danger btn-white">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised color-royal btn-white">Button</a>

<a href="#" class="btn btn-raised btn-default">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-info">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-success">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-warning">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-danger">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-raised btn-royal">Button</a>

Size Buttons

Basic Buttons

Button
Button
Button
Button
Button

Raised Buttons

Button
Button
Button
Button
Button

Block Buttons Example

Button Button Button Button
<a href="#" class="btn btn-xs btn-default">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-sm btn-default">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-primary">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-lg btn-info">Button</a>
<a href="#" class="btn btn-xlg btn-info">Button</a>

Circle Buttons

Normal Buttons

Font Awesome Icons


Material Design Iconic Font

Raised Buttons

Font Awesome Icons


Material Design Iconic Font

Inverse Circle Buttons

White Buttons

Other Colors

Raised Buttons


Size Circle Buttons

Normal Buttons

Font Awesome Icons


Material Design Iconic Font

Raised Buttons

Font Awesome Icons


Material Design Iconic Font


<h2 class="section-title">Circle Buttons</h2>

<h3>Normal Buttons</h3>

<h4>Font Awesome Icons</h4>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-default"><i class="fa fa-search"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-primary"><i class="fa fa-download"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-info"><i class="fa fa-phone"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-success"><i class="fa fa-send"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-warning"><i class="fa fa-heart"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-danger"><i class="fa fa-globe"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-royal"><i class="fa fa-star"></i></a>

<h4>Material Design Iconic Font</h4>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-default"><i class="zmdi zmdi-search"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-primary"><i class="zmdi zmdi-download"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-info"><i class="zmdi zmdi-phone"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-success"><i class="zmdi zmdi-mail-send"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-warning"><i class="zmdi zmdi-favorite"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-danger"><i class="zmdi zmdi-globe"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-royal"><i class="zmdi zmdi-star"></i></a>

<h3>Raised Buttons</h3>

<h4>Font Awesome Icons</h4>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-default"><i class="fa fa-search"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-primary"><i class="fa fa-download"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-info"><i class="fa fa-phone"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-success"><i class="fa fa-send"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-warning"><i class="fa fa-heart"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-danger"><i class="fa fa-globe"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-royal"><i class="fa fa-star"></i></a>

<h4>Material Design Iconic Font</h4>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-default"><i class="zmdi zmdi-search"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-primary"><i class="zmdi zmdi-download"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-info"><i class="zmdi zmdi-phone"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-success"><i class="zmdi zmdi-mail-send"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-warning"><i class="zmdi zmdi-favorite"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-danger"><i class="zmdi zmdi-globe"></i></a>
<a href="#" class="btn-circle btn-circle-raised btn-circle-royal"><i class="zmdi zmdi-star"></i></a>

Material Style

Social Links